Освітні компоненти СВО “Магістр” зі спеціальності 181 “Харчові технології”

Spread the love

Освітньо-професійна програма  “Технології зберігання, консервування та переробки м`яса” підготовки магістр

Проект освітньо-професійної програми «Технології  м’ясних і рибних продуктів» (2023)

 


ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОП “ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСНИХ І РИБНИХ ПРОДУКТІВ”

 СВО “МАГІСТР”, спец. 181 “ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ”


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСНОЇ ТА РИБОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗЕЙ

         Вивчення освітнього компоненту (ОК) «Інноваційні технології м’ясної та рибопереробної галузей» знайомить здобувачів другого (магістерського) рівня освіти із сучасними і актуальними тенденціями та напрямками розвитку м’ясо- і рибопереробної галузей України, відображає наукове обґрунтування інновацій як результату науково-технічного розвитку суспільства в цілому. Наведені поняття інновація і інноваційна діяльність, перелік основних функцій інновацій. Даний ОК надає здобувачам можливість сформувати навички у розв’язанні реальних завдань застосування інноваційних технологій для розроблення нових видів продукції, удосконалення існуючих процесів та технологій, підвищення безпечності і якості м’ясо- і рибопродуктів. Вказано яким чином забезпечення споживачів високоякісними харчовими продуктами впливає на покращення здоров’я та підвищення життєвої активності з одночасним підвищенням ефективності виробництва, скорочення технологічних циклів та витрат праці. В результаті вивчення даного ОК здобувачі оволодівають методологічними засадами, прийомами і методами організації переробки м’яса і гідробіонтів на окремих етапах технологічного потоку та їх взаємозв’язком.


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

       Вивчення освітнього компоненту (ОК) «Методика викладання у закладах вищої освіти» дозволяє раціонально поєднати загальнодидактичні методи, прийоми і засоби навчання, які застосовуються для організації навчального процесу у системі вищої освіти та розкрити концепції, основи теорії і методики викладання фахових ОК у закладах вищої освіти. Практичне завдання ОК полягає у наданні методичної допомоги майбутнім фахівцям з оволодіння найбільш раціональними способами та прийомами організації навчального процесу. Навчальні методики передбачають огляд, аналіз, оцінку теоретичних положень викладачем у взаємодії зі здобувачами під час проведення занять. Логічно і послідовно розглянуті питання методики підготовки та проведення навчальних занять у вищій школі (лекції, індивідуальні заняття, практичні,лабораторні роботи та консультацій); методики проведення різних видів занять з використанням активних методів навчання; методики організації педагогічного контролю у ЗВО та ін.

Освітній компонент «Методика викладання у закладах вищої освіти» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент ««Методологія та організація наукових досліджень».


МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

        Освітній компонент (ОК) «Методологія та організація наукових досліджень» належить до циклу обов’язкових освітніх компонент циклу професійної підготовки магістрів. ОК забезпечує загальний та професійний розвиток фахівців та спрямована на отримання поглиблених знань з методології наукових досліджень та системи організації науково-дослідницької діяльності, що необхідні для подальшої успішної самостійної творчої науково-дослідної роботи. Окремо розглянуті структура та послідовність виконання кваліфікаційної роботи магістра, правила оформлення списку цитованої літератури та порядок підготовки і проведення захисту. Здобувачі знайомляться із технологіями пошуку інформації, наукометричними базами даних та методикою підготовки і оформлення наукової публікації, тез доповідей, патентів тощо.


БЕЗПЕЧНІСТЬ М’ЯСА І М’ЯСОПРОДУКТІВ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

        Вивчення освітнього компоненту (ОК) «Безпечність м’яса і м’ясопродуктів та методи визначення фальсифікації» дозволяє здобувачам ознайомитись із актуальними питаннями зберігання якості м’яса і м’ясних продуктів і існуючими та найбільш перспективним способам захисту готової продукції від псування. Розглядаються питання законодавчої бази України в царині виробництва та обігу продуктів тваринного походження та правовими аспектами пов’язаними із фальсифікацією продукції. Тематики лабораторних робіт присвячені питанням визначення фальсифікації продукції тваринного походження.  Освітній компонент «Безпечність м’яса і м’ясопродуктів та методи визначення фальсифікації» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Методологія та організація наукових досліджень», «Інноваційні технології м’ясної та рибопереробної галузей».


УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ У М’ЯСНІЙ ТА РИБОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗЯХ

          Освітній компонент (ОК) «Управління якістю продукції у м’ясній та рибопереробній галузях» формує у здобувачів систему знань з теорії і методології управління якістю продукцією м’ясопереробної та рибопереробної галузей, сприяє цілісному сприйняттю порядку планування, впровадження і оцінки ефективності функціонування систем управління якістю та безпечністю на підприємствах м’ясопереробної та рибопереробної галузей. ОК «Управління якістю продукції у м’ясній та рибопереробній галузях» допомагає оволодіти знаннями всіх етапів та принципів впровадження системи НАССР та здобути практичні навички, необхідні для майбутньої інженерно-технологічної роботи.


Науково-дослідна робота

Дисципліна «Науково-дослідна робота» є частиною професійної підготовки здобувачів
освітнього рівня «магістр». Спрямована на формування загальних і професійних компетенцій,
згідно вимог стандарту вищої освіти. В процесі виконання науково-дослідної роботи студенти
закріплюють теоретичні знання, отримані у період навчання, набувають необхідних навичок
самостійної організації теоретичної і практичної частини науково-дослідних робіт.
Дисципліна включає 2 змістових модулі «Нові технології виробництва м’яса і
м’ясопродуктів» та «Математична обробка наукової та експериментальної інформації»,
проведення лекційних занять не передбачене навчальним планом.
Викладач: Віннікова Людмила Григорівна 

Промисловий інжиніринг підприємств галузі

«Промисловий інжиніринг підприємств галузі» – це дисципліна, яка сприяє  формуванню важливих компетенцій молодого фахівця, які затребувані на сучасному ринку праці: креативність мислення, вміння презентувати свої розробки, комунікативність, вміння
знаходити та аналізувати необхідну інформацію, формулювати висновки, вміння працювати самостійно і в команді, навички публічних виступів. Крім того, дисципліна сприяє прилученню майбутніх фахівців спеціальності «Харчові технології» до творчої роботи, придбання навичок з надання комплексу інжинірингових послуг виробничого, комерційного і науково-технічного
характеру для підприємств галузі, пов’язаних з підготовкою виробничого процесу (передпроєктні, проєктні, післяпроєктні та спеціальні).
Викладач: Манолі Тетяна Анатоліївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-професійна програма  “Технології риби та морепродуктів” підготовки магістр

 

Методологія наукових досліджень

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» належить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін, що запропоновані до вивчення в рамках циклу професійної другого рівня підготовки «магістр» ОПП «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» на першому році навчання. Вона забезпечує загальний та професійний розвиток фахівці та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи. Окремі теми присвячені характеристиці етапів, розглянуті питання оформлення результатів науково-дослідних робіт і бібліографічних посилань при. Здобувачі знайомляться із технологіями пошуку інформації у процесі виконання науково-дослідної роботи та написання наукових статей, доповідей, повідомлень. В рамках дисципліни висвітлюється методика підготовки і оформлення публікації, техніка написання тексту та інші питання. У лекційному матеріалі докладно охарактеризовано окремі види кваліфікаційних робіт магістрів, вимоги і основні правила їх написання та захисту.
Викладач: Агунова Лариса Володимирівна  

Науково-дослідна робота

«Науково-дослідна робота студентів» – це дисципліна, яка сприяє формуванню важли- вих компетенцій молодого фахівця, які затребувані на сучасному ринку праці: креативність ми- слення, вміння презентувати свої розробки, комунікативність, вміння знаходити та аналізувати необхідну інформацію, формулювати висновки, вміння працювати самостійно і в команді, на- вички публічних виступів. Крім того, дисципліна сприяє прилученню майбутніх фахівців спеці- альності «Харчові технології» до творчої роботи, придбання навичок роботи з науково- технічною літературою, освоєння методів наукових досліджень, планування і проведення екс- перименту, обробки отриманих даних, їх аналіз і узагальнення, оформлення і захист звіту.
Викладач: Манолі Тетяна Анатоліївна

Промисловий інжиніринг підприємств галузі

«Промисловий інжиніринг підприємств галузі» – це дисципліна, яка сприяє формуванню важливих компетенцій молодого фахівця, які затребувані на сучасному ринку праці: креативність мислення, вміння презентувати свої розробки, комунікативність, вміння знаходити та аналізувати необхідну інформацію, формулювати висновки, вміння працювати самостійно і в команді, навички публічних виступів. Крім того, дисципліна сприяє прилученню майбутніх фахівців спеціальності «Харчові технології» до творчої роботи, придбання навичок з надання комплексу інжинірингових послуг виробничого, комерційного і науково-технічного характеру для підприємств галузі, пов’язаних з підготовкою виробничого процесу (передпроєктні, проєктні, післяпроєктні та спеціальні).
Викладач: Манолі Тетяна Анатоліївна