Освітні компоненти СВО “Бакалавр” зі спеціальності 181 “Харчові технології”

Spread the love

Освітні компоненти за СВО “Бакалавр” зі спеціальності 181 “Харчові технології”

Проект освітньо-професійної програми  “Технології м’ясних і рибних продуктів” 

 

 ОБОВ`ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Теоретичні основи харчових технологій 

 • Силабус

 • Робоча програма


Технології харчових виробництв    

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

     Освітній компонент (ОК) «Основи наукових досліджень» має на меті оволодіння навичками дослідження і творчої роботи бакалаврами, спеціалістами і магістрами допомагає їм порівняно легко включатися в професійну діяльність, переводити наукові знання в площину практичного використання. У зв’язку з цим до навчальних планів включено вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень». Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт. Зміст дисципліни «Основи наукових досліджень» базується на знаннях, отриманих студентами на попередньому курсі. В умовах функціонування ринку та конкуренції харчова промисловість потребують фахівців, які змогли б знаходити оптимальні рішення в складних нестабільних умовах економічних відносин, тобто вони повинні мати необхідний мінімум знань з методології проведення наукових досліджень, вміти кваліфіковано самостійно оцінювати і вирішувати поточні та стратегічні проблеми галузі. Тому завданням цього курсу є висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного і практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами, магістрами, як у процесі навчання у вузі, так і на практиці.
Оволодіння методологією і методами дослідження сприяє розвитку раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної
діяльності.
Головною умовою результативності наукової діяльності є її безперервність та наступність, адже з кожним курсом студенти набувають за обраною темою наукового пошуку нові знання щодо попередніх. Отже, даний конспект лекцій допоможе студентам кваліфіковано оволодіти понятійним апаратом, методикою виконання та оформлення науково-дослідної роботи, успішно захистити дипломну роботу і бути готовим до подальших творчих наукових пошуків у практичній роботі спеціаліста

Сировина і матеріали рибної промисловості

 • Силабус

 • Робоча програма


Основи автоматизованого проєктування

 • Силабус

 • Робоча програма


Стандартизація, метрологія та сертифікація

Освітній компонент «Стандартизація, метрологія та сертифікація» спрямований на вивчення загальних положень, правил та завдань стандартизації і сертифікації показників якості продукції, методів оцінювання її рівня, перспектив розвитку міжнародної стандартизації і сертифікації. Під час вивчення ОК здійснюється формування вмінь використовувати нормативно-технічні документи для розв’язання практичних завдань сертифікації продукції та послуг; проводиться вивчення термінології стандартизації,
сертифікації, управління якістю; оволодіння проблемою якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток економіки країни та на забезпечення відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню та на безпечність їх щодо життя чи здоров’я людей, тварин, рослин, а також майна й охорони природного довкілля, що створюють умови для раціонального використовування всіх видів національних ресурсів, що сприяють усуненню технічних бар’єрів у торгівлі та підвищують конкурентоспроможність продукції, робіт та послуг до рівня розвитку науки, техніки і технологій.
Викладач: Манолі Тетяна Анатоліївна 

Технології м’яса і продуктів з гідробіонтів

 • Силабус

 • Робоча програма


КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЯ ГАЛУЗІ (НАССР ТА GMP)

      Освітній компонент (ОК) «Контроль якості, управління безпечності та екологія галузі (НАССР та GMP)» має на меті сприяти формуванню теоретичних знань та практичних навичок проведення технохімічного контролю та управління якістю продукції в промислових умовах м’ясопереробних підприємств при отриманні, зберіганні та реалізації продуктів з високими якістю, харчовою і біологічною цінністю, безпечних для здоров’я людини, виготовлених на основі діючих нормативно-технічних документів з дотриманням норм і правил виробничо-технологічного, ветеринарного та санітарно-гігієнічного контролю, забезпечення і управління якістю, оскільки їжа може бути джерелом та носієм поживних речовин, так великої кількості потенційно небезпечних та токсичних речовин хімічного та біологічного походження. Тому з метою опанування студентами термінологією, законодавчою та нормативною базою в галузі якості, безпеки та екології, які регламентують порядок організації виробництва, проведення досліджень, вивчення вимог до організації систем управління якістю на підприємствах

Технології продуктів з водної сировини з основами ресурсозбереження

 • Силабус

 • Робоча програма


Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини

Проєктування підприємств галузі

Науково-дослідна робота  

 • Силабус

 • Робоча програма


Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса  

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Технологія стерилізованих консервів з гідробіонтів

Технологія стерилізованих консервів з гідробіонтів дозволяє сформувати чітке уявлення про технологічні особливості сировини водного походження, теоретичні основи виробництва консервів з водних біоресурсів, технологічні процеси виробництва консервів з гідробіонтів, особливості виробництва окремих асортиментних груп консервів з гідробіонтів. Дисципліна відповідає на питання, які існують сучасні способи стерилізації консервів? Які інноваційні способи попередньої обробки сировини і підготовки напівфабрикату перед укладанням в тару? Які найсучасніші види тари для виробництва консервів з гідробіонтів? Яка історія виникнення взагалі такого асортименту, як консерви з різних видів сировини?
Викладач: Манолі Тетяна Анатоліївна 

Освітньо-професійна програма  “Технології зберігання, консервування та переробки м`яса” 

 

ДИСЦИПЛІНИ

 

Наукові основи вторинної переробки сировини

Переробка м’ясної сировини передбачає володіння як теоретичними, так і практичним основами сучасного виробництва м’ясних продуктів. Знання основ харчової науки дозволяє грамотно здійснювати підбір сировини, процеси переробки м’яса і зберігання якості м’ясних виробів.
Дана дисципліна дає можливість майбутньому технологу бути конкурентоспроможним для роботи на усіх напрямках м’ясопереробних підприємств.
Викладач: Віннікова Людмила Григорівна 

Контроль якості та безпеки продукції галузі

Дисципліна «Контроль якості та безпеки продукції галузі» формує у студентів знання та вміння у вирішенні професійних завдань по організації та ефективному проведенню вхідного контролю якості сировини, виробничого контролю параметрів технологічних процесів та якості і безпечності готової продукції.
Викладач: Поварова Наталя Миколаївна

Управління якістю продукції галузі 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління якістю продукції в галузі» є формування системи знань з теорії та методології управління якістю товарів; сучасного уявлення про системний підхід до управління якістю товарів в ринкових умовах господарювання; набути знання про основні категорії та економічні проблеми безпечності якості товарів та послуг; принципи побудови та функціонування систем управління якістю для різних видів товарів (продукції, послуг), забезпечити відповідні сучасним вимогам знання про безпечність товарів, джерела потрапляння в організм шкідливих речовин, механізм їх руйнівної сили та сформувати необхідні в майбутній професійній діяльності фахівця уміння та навички щодо способів протидії.
Викладач: Поварова Наталя Миколаївна

Науково-дослідна робота студента

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки і професійного виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності сучасні досягнення науково-технічного прогресу. Залучення до науково-дослідної роботи студентів дозволяє використовувати їх творчий і трудовий потенціал для вирішення актуальних задач м’ясопереробної галузі. Здобувачі освіти за фахом «Технологія, зберігання, консервування та переробки м’яса» в лабораторних умовах кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів ОНАХТ навчаються самостійно організовувати дослідницьку роботу. За підтримки викладача формулюють актуальність напрямку проведення досліджень, проводять літературний і патентний пошук, визначають фізико-хімічні, органолептичні показників м’ясної сировини і готової продукції. За отриманими результатами теоретичних і експериментальних досліджень оформлюють звіт та мають можливість використовувати ці результати для доповідей на наукових конференціях, публікації наукових статей та тез доповідей, оформлення патентів та впровадження у виробництво.
Викладач: Агунова Лариса Володимирівна 

Паковання та зберігання м’ясних продуктів

Паковання і зберігання є важливим і завершальним етапом технологічного процесу виготовлення м’ясних продуктів. Пакувальні матеріали відіграють важливу роль у формуванні асортименту, іміджу, забезпечують зберігання продукції в процесі товароруху. У дисципліна «Паковання та зберігання м’ясних продуктів»  спрямована на вивчення питань пов’язаних із питаннями вивчення режимів і особливостей зберігання харчової і технічної продукції, яку отримують при переробці м’ясної сировини. Містить питання пов’язані із вивченням властивостей і характеристик пакувальних матеріалів і їх здатності ефективно захищати готову продукцію від впливу шкідливих факторів навколишнього середовища. Наведені приклади застосування методів, способів і технологій пакування та впровадженням у технологічний цикл виробництва сучасного високопродуктивного пакувального обладнання. При вивченні курсу здобувачі освіти мають змогу ознайомитись із діючою нормативною документацією, що стосується пакування, маркування, зберігання продукції м’ясопереробної галузі. Приділена увага еколого-гігієнічним аспектам утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів.
Викладач: Агунова Лариса Володимирівна 

Проектування підприємств галузі

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Проектування підприємств галузі» є сучасні методи проектування підприємств з виробництва та переробки продукції м’ясної галузі. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Проектування підприємств галузі» пов’язана з такими дисциплінами, як «Технологія м’яса», «Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини», «Технологічне обладнання підприємств галузі»,
«Інноваційні технології галузі». Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля: «Основи проектування підприємств м’ясної галузі».
Викладач: Азарова Надія Григорівна

Теоретичні основи харчових технологій

«Теоретичні основи харчових технологій» – це обґрунтування механізмів фізико- хімічних, біохімічних, хімічних, фізичних процесів, які відбуваються в сировині, готовій продукції упродовж всього життєвого циклу. Основними об’єктами для вивчення є продовольча сировина, допоміжні матеріали, готова продукція, основні технологічні процеси, які призводять до зміни функціональних властивостей. Своєчасне коректування виробничого циклу, з урахуванням особливостей сировини, дозволяє контролювати та забезпечувати якість проміжних напівфабрикатів та готової продукції упродовж життєвого циклу продуктів. Предметом навчальної дисципліни «Теоретичні основи харчових технологій» – є вивчення властивостей основних компонентів харчової сировини, механізму їх взаємодії та характеру змін під час проведення технологічної обробки, основних процесів технологічної обробки харчової сировини та продуктів, способів консервування з метою збереження біологічної та споживчої цінності сировини та продукції.

 

Технології харчових виробництв (Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби)

Навчальна дисципліна вивчає технології переробки сільськогосподарської сировини
(тварин та риби), напрямів промислової переробки цієї сировини у харчові продукти,
технологій та техніки окремих виробництв харчової галузі, а також основних показників якості
сировини і готової продукції.
Викладач: Поварова Наталя Миколаївна, Шлапак Галина Всеволодівна 

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса

Дисципліна «Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса» формує у студентів професійні теоретичні знання про фізико-хімічні властивості, харчову цінність, морфологічний та хімічний склад тканин м’яса різних видів свійських тварин та птиці, які пов’язані з природними, технологічними й автолітичними факторами, а також про біохімічні процеси, що відбуваються у м’ясі після забою худоби та птиці. Особливе значення має освоєння студентами практичних навиків встановлювати високоефективний напрям технологічного використання конкретного виду м’ясної сировини, розуміння причини змін властивостей м’яса відповідно до різних видів технологічної обробки, вміння вибирати ефективну технологію з метою покращення якості, подовження зберігання та забезпечення безпеки м’ясної продукції.
Викладач: Агунова Лариса Володимирівна 

Стандартизація, метрологія та сертифікація

«Стандартизація, метрологія, сертифікація» – це основні механізми управління якістю
продукції, яка випускається м’ясопереробними підприємствами. Стандартизація, метрологія,
сертифікація визначають вимоги до техніки, технологій. Стандартизація визначає основні
нормативні документи, які регламентують випуск продукції із підприємства, методи контролю
основних показників якості. Метрологія забезпечує точність вимірювальних приладів, способи
та методи організації контролю нормативно-технічної документації. Система сертифікації на
виробництві забезпечує контроль за якістю всього асортименту виробів, що випускаються, на
всіх рівнях, включаючи сам процес виробництва, нормативну документацію, контроль за якістю
упродовж життєвого циклу продуктів.
Дисципліна «Стандартизація, метрологія, сертифікація» є підґрунтям для технолога на
виробництві, забезпечує наявність практичних знань, навичок та вмінь при роботі із
технологічною документацією, її розробкою, переопрацюванням. Це основоположні навички
для теоретичної підготовки технолога, без яких його успішна діяльність неможлива.
Викладач: Манолі Тетяна Анатоліївна 

Технологія м’яса

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Технологія м’яса» є сучасні технології первинної переробки сільськогосподарських тварин, обробки продуктів забою та ознайомлення з обладнанням, яке використовується для здійснювання технологічних процесів. Дисципліна «Технологія м’яса» пов’язана з такими дисциплінами, як «Фізіологія і анатомія тварин», «Технологія харчових виробництв», «Ветеринарно-санітарна експертиза», «Технологічне обладнання галузі», «Проектування підприємств галузі» та інші. Дисципліна «Технологія м’яса» здійснює теоретичну підготовку технолога м’ясної галузі, без якої його успішна діяльність неможлива.
Викладач: Азарова Надія Григорівна

Основи автоматизованого проектування

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизованого проектування» є системи автоматизованого проектування (САПР). Автоматизоване проектування дозволяє значно скоротити суб’єктивізм при ухваленні рішень, підвищити точність розрахунків, вибрати якнайкращі варіанти для реалізації на основі строгого математичного аналізу всіх або більшості варіантів проекту з оцінкою технічних, технологічних і економічних характеристик виробництва і експлуатації проектованого об’єкта.
Викладач:Кушніренко Надія Михайлівна

Основи тваринництва

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи тваринництва» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі
спеціальності 181 Харчові технологіїта освітньо-професійних програмах технологічних спеціальностей з харчових технологій підготовки бакалаврів.
Викладач: Патюков Сергій Дмитрович

Основи наукових досліджень

Успішне оволодіння навичками дослідження і творчої роботи бакалаврами, спеціалістами і магістрами допомагає їм порівняно легко включатися в професійну діяльність, переводити наукові знання в площину практичного використання. У зв’язку з цим до навчальних планів включено вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень». Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт. Зміст дисципліни «Основи наукових досліджень» базується на знаннях, отриманих студентами на попередньому курсі. В умовах функціонування ринку та конкуренції харчова промисловість потребують фахівців, які змогли б знаходити оптимальні рішення в складних нестабільних умовах економічних відносин, тобто вони повинні мати необхідний мінімум знань з методології проведення наукових досліджень, вміти кваліфіковано самостійно оцінювати і вирішувати поточні та стратегічні проблеми галузі.
Викладач: Поварова Наталя Миколаївна

—–

 

Освітньо-професійна програма  “Технології риби та морепродуктів”

 

Контроль якості, безпеки та екологія галузі (HACCP та GMP)

Підвищення якості продукції, що виробляються рибопромисловою галуззю (риби,
нерибних об’єктів промислу морських ссавців, ракоподібних, молюсків, морських водоростей і
трав), є важливою умовою соціально-економічного розвитку галузі.
Описана організація контролю виробництва і якості продуктів з риби і нерибних об’єктів.
Дана характеристика сировини, а також видів, форм і систем контролю. Викладена структура
контрольних органів. Представлені рівні якості продукції, оцінка якості сировини і продуктів.
Приведені методики відповідних лабораторних робіт.
Викладач: Паламарчук Анна Станіславівна 

Науково-дослідна робота студента

«Науково-дослідна робота студентів» – це дисципліна, яка сприяє формуванню важли-
вих компетенцій молодого фахівця, які затребувані на сучасному ринку праці: креативність ми-
слення, вміння презентувати свої розробки, комунікативність, вміння знаходити та аналізувати
необхідну інформацію, формулювати висновки, вміння працювати самостійно і в команді, на-
вички публічних виступів. Крім того, дисципліна сприяє прилученню майбутніх фахівців спеці-
альності «Харчові технології» до творчої роботи, придбання навичок роботи з науково-
технічною літературою, освоєння методів наукових досліджень, планування і проведення екс-
перименту, обробки отриманих даних, їх аналіз і узагальнення, оформлення і захист звіту.
Викладач: Манолі Тетяна Анатоліївна 

Проектування підприємств галузі

Предметом вивчення навчальної дисципліни є навчання студентів аналізувати технологічні процеси рибопереробної промисловості на всіх рівнях; ознайомлення студентів з основами проектування рибопереробних підприємств, рибооброблюючих суден i їх складових (цехів, ділянок, технологічних лiнiй, машин i апаратів) з використанням методів системного аналізу; навчання з метою аналізу отриманого рішення і впровадження його в умовах виробництва; підготування студентів до роботи в умовах впровадження обчислювальної техніки і дій у виробничих ситуаціях на сучасному науковому, технічному й організаційному рівнях.
Викладач:Кушніренко Надія Михайлівна

Теоретичні основи харчових технологій

«Теоретичні основи харчових технологій» – це обґрунтування механізмів фізико- хімічних, біохімічних, хімічних, фізичних процесів, які відбуваються в сировині, готовій продукції упродовж всього життєвого циклу. Основними об’єктами для вивчення є продовольча сировина, допоміжні матеріали, готова продукція, основні технологічні процеси, які призводять до зміни функціональних властивостей. Своєчасне коректування виробничого циклу, з урахуванням особливостей сировини, дозволяє контролювати та забезпечувати якість проміжних напівфабрикатів та готової продукції упродовж життєвого циклу продуктів. Предметом навчальної дисципліни «Теоретичні основи харчових технологій» – є вивчення властивостей основних компонентів харчової сировини, механізму їх взаємодії та характеру змін під час проведення технологічної обробки, основних процесів технологічної обробки харчової сировини та продуктів, способів консервування з метою збереження біологічної та споживчої цінності сировини та продукції.

Технології харчових виробництв (Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби)

Навчальна дисципліна вивчає технології переробки сільськогосподарської сировини
(тварин та риби), напрямів промислової переробки цієї сировини у харчові продукти,
технологій та техніки окремих виробництв харчової галузі, а також основних показників якості
сировини і готової продукції.
Викладач: Шлапак Галина Всеволодівна

Сировина і матеріали рибної промисловості

Розширення асортименту та зміни видового складу сировини, що надходить на
рибообробні підприємства, удосконалення технологій його комплексної переробки, а також
отримання нової наукової інформації про біохімічні процеси, що відбуваються в сировині,
вимагає від технологів глибоких знань хімічного складу, біохімічних процесів і технологічних
властивостей сировини водного походження.
Викладач:Кушніренко Надія Михайлівна

Стандартизація, метрологія та сертифікація

«Стандартизація, метрологія, сертифікація» – це основні механізми управління якістю продукції, яка випускається підприємствами м’ясної та рибопереробної галузей. Стандартизація, метрологія, сертифікація визначають вимоги до техніки, технологій. Стандартизація визначає основні нормативні документи, які регламентують випуск продукції із підприємства, методи контролю основних показників якості. Метрологія забезпечує точність вимірювальних приладів, способи та методи організації контролю нормативно-технічної
документації. Система сертифікації на виробництві забезпечує контроль за якістю всього асортименту виробів, що випускаються, на всіх рівнях, включаючи сам процес виробництва, нормативну документацію, контроль за якістю упродовж життєвого циклу продуктів. Дисципліна «Стандартизація, метрологія, сертифікація» є підґрунтям для технолога на виробництві, забезпечує наявність практичних знань, навичок та вмінь при роботі із
технологічною документацією, її розробкою, переопрацюванням. Це основоположні навички для теоретичної підготовки технолога, без яких його успішна діяльність неможлива.

Фізико-хімічні основи обробки гідробіонтів

Фізико-хімічні основи обробки гідробіонтів дозволяє сформувати чітке уявлення про мету і призначення кожного технологічного процесу, а також про фізичні, біохімічні, мікробіологічні та органолептичні зміни, які відбуваються з сировиною і напівфабрикатом на шляху до готової продукції. Дисципліна відповідає на питання, які причини псування сировини і готової продукції? Як подовжити терміни зберігання готової продукції? Як прискорити або загальмувати певні технологічні процеси?
Викладач: Манолі Тетяна Анатоліївна 

Основи автоматизованого проектування

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизованого проектування»
є системи автоматизованого проектування (САПР). Автоматизоване проектування дозволяє
значно скоротити суб’єктивізм при ухваленні рішень, підвищити точність розрахунків, вибрати
якнайкращі варіанти для реалізації на основі строгого математичного аналізу всіх або більшості
варіантів проекту з оцінкою технічних, технологічних і економічних характеристик
виробництва і експлуатації проектованого об’єкта.
Викладач:Кушніренко Надія Михайлівна

Технологія харчових продуктів з водних біоресурсів

Навчальна дисципліна «Технологія продуктів з водної сировини» це сукупність послідовно реалізованих процесів переробки об’єктів в продукцію, що забезпечують її гарантовану якість протягом певного часу. Технологія переробки гідробіонтів, що є складовою частиною технології продуктів харчування, заснована на загальних закономірностях перетворення матеріалів тваринного і рослинного походження. На розвиток технології в рибогосподарської галузі впливають такі важливі фактори, як
досягнення фундаментальної науки в області біології, біохімії, мікробіології, хімії, фізики, прикладної математики; рівень досліджень і організації виробництва в хімічній технології (пакувальні матеріали, харчові добавки), механізації, автоматизації та комп’теризації процесів; ступінь узагальнення наукових досягнень попередніх дослідників і практичного їх використання. Відмінними рисами сучасних технологій, що повинні засвоїти майбутні спеціалісти, є диференційоване направлення гідробіонтів на переробку; виробництво харчової екологічно безпечної продукції, що відповідає вимогам адекватного харчування; комплексне використання сировини, що включає отримання біологічно активних добавок.
Викладач: Паламарчук Анна Станіславівна 

Технологія стерилізованих консервів з гідробіонтів

Технологія стерилізованих консервів з гідробіонтів дозволяє сформувати чітке уявлення
про технологічні особливості сировини водного походження, теоретичні основи виробництва
консервів з водних біоресурсів, технологічні процеси виробництва консервів з гідробіонтів,
особливості виробництва окремих асортиментних груп консервів з гідробіонтів. Дисципліна
відповідає на питання, які існують сучасні способи стерилізації консервів? Які інноваційні
способи попередньої обробки сировини і підготовки напівфабрикату перед укладанням в тару?
Які найсучасніші види тари для виробництва консервів з гідробіонтів? Яка історія виникнення
взагалі такого асортименту, як консерви з різних видів сировини?
Викладач: Манолі Тетяна Анатоліївна