Підручники і навчальні посібники

Spread the love
 

Винникова Л. Г. Технология мяса и мясных продуктов. Учебник. – Киев: Фирма «ИНКОС», 2006. – 600 с.
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів спеціальності «Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса» вищих навчальних закладів.
Розглянуто технологічні процеси переробки худоби, птиці і кроликів. Дано характеристику складу і властивостей мяса у т. Ч. Органолепртичних і функціонально-технологічних, а також способі їх регулювання. Викладено наукові основи методів консервування мяса – холодильної і теплової обробки, посолу, копчення, суіня, застосування консерванів.

Віннікова Л. Г. Теорія і практика переробки мяса. Навчальний посібник. – Ізмаїл: СМИЛ, 2000. – 172 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для спеціалістів мясопереробних підприємств, студентів візів і технікумів та аспірантів технічних вузів України.
 Вміщено відомості про технологічні властивості виробництва ковбас, виробів із свинини, яловичини та баранини, напівфабрикатів. Розглянуто функціональні властивості сировини і матеріалів, біохімічна і фізико-хімічна суть кожної технологічної операції і практичні рекомендації по її виконанню. Описано способи регулювання якості готових виробів

Клименко М. М., Віннікова Л. Г., Береза І. Г. Технологія мяса та мясних продуктів: Підручник. – К.: Вища освіта, 2006 – 640 с.
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів спеціальностей «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», «Виробництво м’ясних продуктів» вищих навчальних закладів.
 Подано характеристики основних видів і порід забійних тварин та кролів. Наведено хімічний склад, технологічні та біологічні властивості м’яса і продуктів забою. Описано асортимент продукції, технологію забою і первинної переробки худоби, свиней, птиці та кролів; оброблення продуктів забою та яєць; виготовлення ковбасних виробів, напівфабрикатів і м’ясних консервів; виробництва кормової та технічної продукції з м’ясної сировини.

Гарбуз В. Г., Агунова Л. В., Шлапак Г. В. Лабораторний практикум з технології м’яса для студентів спеціальності 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки мяса» / Під загальною редакцією д-ра техн. наук, професора Віннікової Л. Г., 2010 – 285 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.


Віннікова Л. Г., Бондаренко Н. В.  Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини: Посібник до практичних занять. –  Одеська національна академія харчових технологій, 2014. – 314 с.
Посібник до практичних занять призначено для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” денної та заочної форм навчання для здобуття стійких навичок у рішенні практичних завдань, що досягається в процесі активної самостійної роботи над навчальним матеріалом при підготовці до практичних і лабораторних занять, а також при виконанні домашніх завдань і курсових робіт з курсу: “Наукові основи вторинної переробки м’ясної сировини”.
 

Манолі Т.А., Нікітчіна Т.І., Кушніренко Н.М., Глушков О. А. Технологічний інжиніринг підприємств галузі: Посібник до практичних занять. Одеська національна академія харчових технологій, 2018. – 102 с.
Посібник до практичних занять призначено для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступінь магістр всіх форм навчання.
Придбання стійких навичок у рішенні практичних завдань досягається в процесі активної самостійної роботи над навчальним матеріалом при підготовці до практичних і лабораторних занять, а також при виконанні домашніх завдань і курсових робіт з курсу: «Технологічний інжиніринг підприємств галузі».
Інструментом впровадження нових перспективних технологій при проектуванні рибопереробних підприємств є інжиніринг, що забезпечує комплексний підхід до реалізації інвестиційних проектів в харчовій промисловості через проектування всіх систем як єдиного цілого. Інжиніринг дозволяє впроваджувати в промислові і видобувні галузі інноваційні технології, здатні вирішувати основні завдання розвитку сучасної національної економіки: зростання продуктивності праці, зниження матеріальних і енергетичних витрат, мінімізація впливу виробництв на екосистеми тощо. Особливо важливим є рішення цих задач при створенні рибопереробних підприємств в Україні, як морській державі.
 

Кушніренко Н.М., Паламарчук А.С. Сировина і матеріали рибної промисловості: Навчальний посібник до лабораторних занять. Одеська національна академія харчових технологій, 2019. – 59 с.
Навчальний посібник до лабораторних занять призначено для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступінь бакалавр всіх форм навчання.
Набуття глибоких знань стосовно іхтіологічних та технохімічних властивостей сировини водного походження, набуття навичок самостійного орієнтування у виборі сировини для виробництва того або іншого виду продукції, з огляду на його якісні та кількісні показники, поєднання питань теорії і практики досягається в процесі активної самостійної роботи над навчальним матеріалом при підготовці до лабораторних занять, а також при виконанні домашніх завдань з курсу «Сировина та матеріали рибної промисловості».
Розширення асортименту та зміни видового складу сировини, що надходить на рибообробні підприємства, удосконалення технологій його комплексної переробки, а також отримання нової наукової інформації про біохімічні процеси, що відбуваються в сировині, вимагає від технологів глибоких знань хімічного складу, біохімічних процесів і технологічних властивостей сировини водного походження.


Віннікова Л.Г., Поварова Н.М., Синиця О.В. Основи птахівництва та переробки птиці, – К.: “Освіта України”, 2020. – 216 с.
У книзі представлені всі етапи переробки птиці: від вирощування, транспортувння та первинної переробки до випуску готової продукції. Надані наукові обгрунтування та практичні рекомендації з проведення усіх стадій виробничих процесів, а також відображені сучвсні досягнення науки і техніки. Особливу увагу приділено питанням формування якості і безпеки продукції птахівництва з урахуванням запитів споживачів і вимог виробників. Книга призначена для студентів і фахівців птахопереробної промисловості.
 

Основи сенсорного аналізу харчових продуктів: навч. посіб. / О. Б. Ткаченко, Н. В. Каменева, О.О. Тітлова, Я. Г. Верхівкер, І. В. Солоницька, А. Д. Солецька, Т. А. Манолі. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – 304 с.
В навчальному посібнику “Основи сенсорного аналізу харчових продуктів” наведено загальну класифікацію та характеристику органолептичних властивостей таких груп продуктів, як вина, соків та сік-містких напоїв, кави та чаю, хлібо-булочних виробів, м’ясних та рибних продуктів. Крім того, розглянуто питання якості з точки зору органолептичних властивостей, впливу сировини на якість, правила дегустації та основи організації сенсорного аналізу харчових продуктів вищезазначених груп.
Паламарчук А.С., Кушніренко Н.М., Глушков О.А. Контроль якості, безпека та екологія в галузі (рибопереробна галузь): Навчальний посібник до лабораторних занять. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – 92 с.
Викладено основи сенсорних методів дослідження якості, фізичних, хімічних, фізико-хімічних та інструментальних методів контролю технологічних процесів, якості та безпеки та еколгії галузі ‑ сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів та тари, готової продукції; Наведено специфіку організації контролю якості та безпеки при виробництві різних асортиментів продукції галузі та ефективного проведення вхідного контролю сировини, виробничого контролю параметрів технологічних процесів та якості і безпечності та екології, як виробництва, так і готової продукції.