Бакалаври

Spread the love

ВИМОГИ РОБОТОДАВЦІВ

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», ступінь вищої освіти «бакалавр»

На ринку праці фахівці з виробництва і переробки продукції тваринництва завжди затребувані, адже саме від їхнього професіоналізму залежить забезпечення населення такими важливими продуктами харчування, як м’ясо, молоко, яйця, мед та ще великий перелік промислових товарів. Дана спеціальність має особливу підтримку від держави, тож, відповідно, випускники даної спеціальності після закінчення навчання працевлаштовуються на провідні підприємства агропромислового комплексу і мають високу, стабільну заробітну плату
Викладання освітніх компонент є уніфікованим і визначається стандартом з урахуванням вимог роботодавців
Основні вимоги роботодавців до фахівців з виробництва і переробки продукції тваринництва:
вирішує складні спеціалізовані завдання з підвищення ефективності та рентабельності виробництва тваринницької продукції у сільськогосподарських підприємствах різних форм власності (розробка раціонів, контроль режимів і техніки годівлі, сприяння зростанню продуктивності сільськогосподарських тварин із врахуванням сучасної зооінженерії, умов експлуатації тварин та мікроклімату, виявлення і лікування захворювань тварин);
 розробляє операційні карти технологічних процесів у тваринництві, контролює ведення зоотехнічного і племінного обліку у практичних ситуаціях (спрямоване вирощування молодняку, генетична експертиза походження тварин і оцінка їх за власною продуктивністю та якістю нащадків, бонітування, штучне запліднення, комп’ютерні системи обліку);
⇒ здійснює контроль технологічних процесів під час виробництва та переробки продукції тваринництва;
⇒ забезпечує роботу лабораторій із визначення хімічного складу та показників якості тваринницької сировини і готової продукції (методи і методики дослідження, прилади, лабораторне обладнання, планування кількості досліджень, знання вимог нормативної документації, мінімальних специфікацій якості та чинного законодавства України, оформлення документації);
⇒ володіє навичками управління якістю та безпечністю продукції тваринного походження (системи менеджменту якості і безпечності продукції ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 22000, ДСТУ ISO 9000, НАССР, BRC Global Standard for Food Safety тощо)
⇒ проводить продуктові розрахунки, підбір і розрахунок обладнання при виробництві продуктів на м’ясній і молочній основі (необхідна маса сировини і готової продукції, потреба у допоміжних матеріалах, пакувальні матеріали тощо);
⇒ знає і здатен застосовувати на практиці технології виробництва і переробки продукції тваринництва (традиційні, інноваційні, з раціональним використанням сировини тваринного походження, безвідходні);
⇒ здійснює контроль додержання працівниками виробничої і технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці, протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища;
⇒ проводить санітарно-гігієнічні і профілактичні заходи на фермах та інших об’єктах із виробництва і переробки продукції тваринництва;
⇒ організовує облік та складає звітність на технологічних ділянках виробництва і переробки продукції тваринництва, використовує сучасні системи автоматизації процесів бухгалтерського, управлінського, податкового, кадрового обліку (норми виробництва, норми часу, норми оплати праці, матеріальні цінності, економічні показники діяльності підприємства);
⇒ здатен працювати в команді і будувати міжособистісні горизонтальні зв’язки, дотримуватись етичних і культурних норм, здатен швидко адаптуватись і зростати професійно.

Спеціальність 181 «Харчові технології», СВО «бакалавр»

ОПП «Технології м’ясних і рибних продуктів»

Освітня програма спрямована на підготовку універсального бакалавра, який володітиме базовими фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з харчових технологій та передбачає теоретичну та практичну підготовку. Освітня програма враховує унікальність організації освітнього процесу, притаманну нашому Університету, а саме багаторічний досвід підготовки фахівців та досвід світових закладів вищої освіти.
Компетентності отримані студентом за весь  навчання дозволяють стати конкурентоспроможним на ринку праці та обійняти бажану посаду
До основних вимог роботодавців можна віднести наступні:
– Здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення,та впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу;
– Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів із застосуванням відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації;
– Здатність удосконалювати технології задіяні на виробництві, застосовуючи науковий підхід;
– Розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі;
Окрім знань у професійній сфері роботодавець оцінює потенційного робітника за особистими якостями, такими як:
– Вміння працювати в колективі та налагодження комунікації;
– Лояльність, а саме прийняття рішень відповідно візії компанії;
– Здатність до навчання та саморозвитку;
– Самостійність у прийнятті рішень та відповідальність за їх наслідки.