Магістри

Spread the love

ВИМОГИ РОБОТОДАВЦІВ

Спеціальність 181 «Харчові технології»
ОПП «Технології м’ясних і рибних продуктів»,
СВО «магістр»

Їжа — це одне із задоволень яке отримує людина! Від якості і повноцінності продуктів харчування залежить працездатність, здоров’я і морально-психологічний стан суспільства і кожної особистості персонально.

Сфера виробництва і створення стратегічного запасу харчових продуктів завжди була пріоритетною у будь-якій державі світу, а фахівці у цій галузі завжди користуються високим попитом на ринку праці і мають високий соціальний статус. Не виключенням є і професіонали в царині переробки м’яса і гідробіонтів. При підготовці даних фахівців держава здійснює особливу підтримку; провідні вітчизняні підприємства галузі сприяють набуттю практичного досвіду та готові працевлаштовувати випускників і забезпечувати гідну заробітну платню.

 

Викладання освітніх компонентів є уніфікованим і визначається Стандартом з урахуванням вимог роботодавців

 

Основні вимоги роботодавців до випускників другого (магістерського) освітнього рівня з виробництва м’ясних і рибних продуктів:

у реальних виробничих умовах впроваджує світовий досвід з ефективних методів організації виробництва м’ясних і рибних продуктів (технології, обладнання, методи управління);

аналізує технологічні і організаційні рішення на діючих підприємствах стосовно випуску якісних і безпечних м’ясних і рибних продуктів та усуває ризики і невизначеності;

володіє сучасними спеціалізованими знаннями і вміє їх аргументовано висловлювати і використовувати при роботі із колегами, постачальниками, підлеглими;

здатен ефективно працювати із науково-технічною інформацією з різних джерел (пошук, аналіз, систематизація, аргументація висновків);

має навички роботи із нормативною документацією стосовно організації і випуску продукції з м’ясної сировини і гідробіонтів; розуміється на аспектах використання і захисту інтелектуальної власності (проведення патентних досліджень, оформлення і отримання патенту);

має навички проведення наукових досліджень, що пов’язані із розробкою нових видів продукції і впровадження інноваційних технологій виробництва харчових продуктів з м’яса і гідробіонтів (спеціалізоване обладнання, методи, методики, математичне і комп’ютерне моделювання, статистичні методи оброблення експериментальних даних в галузі харчових технологій, спеціалізоване програмне забезпечення);

володіє навичками управління якістю та безпечністю продукції тваринного походження (системи менеджменту якості і безпечності продукції ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 22000, ДСТУ ISO 9000, НАССР, BRC Global Standard for Food Safety тощо);

планує і впроваджує програми розвитку підприємства, враховуючи  економічні, соціальні, екологічні наслідки;

мислить критично і креативно, здатен працювати в команді і будувати міжособистісні горизонтальні зв’язки, дотримуватись етичних і культурних норм; добре комунікує усно і письмово; вільно володіє іноземною мовою;

легко орієнтується у інтегрованих зв’язках різних ланок і підрозділів підприємств з переробки м’яса і гідробіонтів; здатен діяти у міжнародному контексті.